بخشنامه جدید وزارت علوم درباره محتوای اموزشی/ مطالب مخالف فرزندآوری حذف شد

 بر اساساس بخشنامه معاون آموزشی وزیر علوم، تسهیلات آموزشی مختلفی مانند مرخصی تحصیلی بدون ثبت در سنوات و امکان آموزش غیر حضوری برای مادران باردار و دارای فرزند زیر سه سال پیش‌بینی شد.

طبق اعلام وزارت علوم؛ قاسم عموعابدینی معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه شماره ۳۵۵۱۱۹/ ۲ موارد قانونی و مصوبات معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص ماده ۲۶ «مرخصی تحصیلی مادران دانشجو»، ماده ۳۴ «گسترش رشته‌های مرتبط» و ماده ۳۵ «اصلاح محتوای فرهنگی-آموزشی» را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، دانشگاه‌ها با تقاضای کتبی دانشجویان مادر باردار جهت مرخصی یک نیمسال تحصیلی قبل از زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی و تقاضای مرخصی دانشجویان مادر دارای فرزند زیر دو سال، حداکثر تا چهار نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت کنند.

همچنین دانشگاه‌ها مکلف شده اند: با تقاضای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت میهمانی، حداکثر چهار نیمسال تحصیلی به مﺆسسه آموزش عالی همسطح یا پایین‌تر مورد تقاضا، موافقت کنند.

در این بخشنامه امکان آموزش غیر حضوری برای دانشجویان مادر پیش‌بینی شده است و بر اساس آن، دانشگاه با تقاضای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر سه سال جهت آموزش مجازی یا غیرحضوری برای گذراندن واحدهای دروس نظری دوره تحصیل موافقت کنند.

در ادامه بخشنامه معاون آموزشی وزیر علوم آمده است: دانشگاه شرایطی را فراهم کند که برای اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر بارداریا دارای فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها اضافه شود.

همچنین طبق مصوبه کمیسیون مقررات و آییننامههای آموزشی و تحول در آموزش عالی، دانشگاه برای بهرهمندی از آموزش حضوری برای مادران باردار یا دارای فرزند زیر ۳ سال، شرایطی را فراهم کنند تا سقف غیبت مجاز ۳/۱۶ موضوع ماده ۶ آییننامه مدیریت دانشگاه‌ها و مﺆسسات آموزش عالی را برای آنها در نظر گرفته نشود و با آنها مساعدت بیشتری شود.

بر اساس این بخشنامه، کلیه دانشگاه‌ها و مﺆسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت رشته‌های تحصیلی متناسب با جایگاه زن در خانواده و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده هستند.

در این بخشنامه تاکید شده است: حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در کلیه رشته‌ها و گرایشهای موجود در دانشگاه‌ها و مﺆسسات آموزش عالی کشور که دارای اختیار بازنگری برنامه‌های درسی هستند، الزامی است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.