این اقدام در پی نامه «مصطفی عباسی» بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران به گمرک صورت گرفت که در آن، مشخصات ۲۵۸ ردیف شماره ثبت‌سفارش خودرو مربوط به شرکت‌ها و افراد متخلف اعلام شد.در این نامه همچنین خواسته شده از ترخیص این خودروها جلوگیری شود.براساس این نامه، گمرک باید نسبت به اعلام، اظهار شدن یا نشدن هر ثبت‌سفارش، ترخیص یا عدم ترخیص خودروها بعد از صدور پروانه، وجود یا عدم وجود خودروهای موضوع هر ثبت‌سفارش در گمرکات، اظهارنظر و نتیجه را در مدت پنج روز به دادسرا اعلام کند. «علی معقولی» مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد ویژه اقتصادی نیز به‌دنبال این نامه، در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور، دستور داد تا اطلاع ثانوی از ترخیص خودروهای موضوع ثبت‌سفارش اعلام شده یا ابطال اظهارنامه‌های مربوطه و همچنین بازگرداندن آنها به خارج از کشور خودداری شود.