بعضی کاربران اعلام کرده‌‌اند که نسخه اپ و وب اسنپ‌‌فود برای آنها باز نشده یا پیغام اختلال می‌دهد و بعضی دیگر از مشکل در استفاده از سیستم پرداخت خدمات اسنپ خبر داده‌‌اند که باعث شده است نهایی کردن سفارش امکان‌پذیر نباشد. این اختلال‌‌ها گاه به طور موقتی رفع شده و دوباره تکرار می‌‌شوند، با این حال اما اسنپ تا لحظه تنظیم این خبر هیچ اطلاعیه‌‌ای در جهت روشن شدن دلیل این اختلالات و زمان رفع آنها منتشر نکرده است.