هدف از انجام این تحقیق در دانشگاه اوچانومیزو این است که مشخص شود مغز چگونه اطلاعات خود را در مورد جهان اطراف ارائه می‌دهد و برای رسیدن به این هدف الگوریتمی طراحی شد که درک و تفسیر فعالیت‌های مغز انسان به صورت مکتوب را ممکن می‌کند. البته این سیستم هنوز در مراحل اولیه طراحی قرار دارد. اما در آینده نه چندان دور می‌توان از سیستم‌های مذکور برای تسهیل تعامل مغز انسان و رایانه‌ها و دسترسی دقیق به آنچه در مغز افراد در جریان است، استفاده کرد. از این روش می‌توان برای تسهیل فهم دانشمندان از فرآیند پردازش اطلاعات گوناگون مانند اطلاعات بصری، صوتی، معنایی، زبانی، احساسی و... توسط مغز هم استفاده کرد.