وی در سال۲۰۰۶ به مکزیک مهاجرت کرد و از ۲۰۰۸ به‌عنوان استاد مدعو در Tecnologico de Monterrey حضور یافت. در این دوران وی نوشتن برای نشریات مختلف را ادامه داد. با آنکه برمن یک فرد دانشگاهی است چندین کتاب هم برای مخاطبان عام نوشته است؛ کتاب‌‌هایی در ارتباط با وضعیت تمدن غربی که از یک نظرگاه اخلاقی تاریخی و روشنگرانه نوشته شده است. آثار وی بر میراث عصر روشنگری اروپا و جایگاه تاریخی فرهنگ کنونی آمریکا تاکید دارد. وی سه جلد کتاب به هم پیوسته در باب آگاهی و معنویت نوشت (از ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰) و سه‌گانه‌‌ای دیگر نیز در باب افول آمریکا منتشر کرد (از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱). یک منتقد کتاب در باب این آثار نوشته است: بیشتر مورخان به نوشتن یک سه گانه عمیق و تفسیری در باب موضوعات مهم رضایت می‌دهند؛ اما برمن دو اثر سه گانه نوشته است: یکی در باب اشکال جایگزین آگاهی و معنویت با نام: «افسون دوباره جهان، به خود آمدن، خدای سرگردان» و دیگری در باب تمدن آمریکایی با نام: «گرگ و میش فرهنگ آمریکا، روزگاران ظلمانی آمریکا، چرا آمریکا سقوط کرد؟» کتاب اخیر بررسی دقیقی از آسیب‌شناسی آمریکای معاصر به‌دست می‌دهد.