چهار روز بعد منصور در بیمارستان پارس درگذشت. علی منصور، پدر حسنعلی هم در زمان رضاشاه نخست‌وزیر ایران بود. وی در شهریور ۱۳۲۰ و در زمانی بسیار حساس کناره‌گیری کرده و فروغی که میانه خوبی با رضاشاه نداشت بر جایش نشسته بود. حسنعلی منصور که موسس حزب ایران نوین بود قبلا دبیری شورای‌عالی اقتصاد را بر عهده داشت.