ایدئولوژیک

  • اشاره ها و نشانه ها در اولین مناظره انتخاباتی

    اقتصادنیوز: در سخنان ابراهیم رئیسی استفاده از واژه های استعاری جهتی مانند "بیشتر" ،"کمتر"، "کاهش" که ریشه در بافت گفتمان فرهنگی و ایدئولوژیک و زبانی در هر جامعه دارد در گفتمان حاشیه سازی غیر، ابراهیم رئیسی بسیار تکرار شد.
۱

بیشتر