وی ضمن تشــکر از مجموعه‌‌‌هایی که در این مهم شهرداری مشهد را یاری کردند، اظهار کرد: با توجه به همکاری و تلاش مدیریــت بانک‌‌‌های عامل ابتدا قرار بر این بود تا کل ۳‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان توســط بانک شــهر عاملیــت و ضمانت شــود، اما به دلیل تکمیل سقف بانک شهر برای ضمانت اوراق مشــارکت، باتوجه بــه اینکه ۷ کلان‌شهر دیگر هم عاملیت و ضمانــت اوراق مشــارکت را به بانک شــهر ســپرده بودند؛ با رایزنی‌هایی که در روزهای پایانی سال گذشته انجام شــد، عاملیت و ضمانت این میزان بر عهده بانک تجارت قرار گرفت.شــهردار مشهد اظهار امیدواری کرد: اعتماد سازمان‌های دست‌اندرکار سبب کارآفرینی، احیای بافت‌‌‌های فرسوده، توســعه حمل‌ونقل عمومی و در نهایت رشد و بالندگی شهر مشهد خواهد شد.