گزارش اخیر مرکز اطلاعات و داده‌‌‌های آب کشور کاهش ۱۴درصدی بارش‌‌‌ها را نشان می‌دهد. براساس گزارش موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو طی هفته جاری وقوع بارش‌‌‌ها در برخی از مناطق شمالی تا مرکز کشور پیش‌بینی می‌شود. همچنین با توجه ‌‌‌به چشم‌‌‌انداز بارش پیش‌بینی‌‌‌شده برای هفته آینده، وقوع بارش قابل‌‌‌توجهی در کل کشور مورد انتظار نیست.

بر پایه این گزارش، حوضه آبریز فلات‌مرکزی بیشینه بارش ۱/ ۶۹میلی‌متری و متوسط محدوده یک‌میلی‌متری دارد.  حوضه آبریز دریای خزر این هفته بیشینه بارش ۵/ ۶۱میلی‌متری و متوسط محدوده ۳میلی‌متری را تجربه می‌کند. 

حوضه آبریز قره‌قوم این هفته با داشتن بیشینه بارش ۵/ ۲۴میلی‌متری و متوسط محدوده ۱/ ۲میلی‌متری بارش اندکی را تجربه می‌کند.  حوضه آبریز دریاچه ارومیه در هفته جاری بیشینه بارش ۲/ ۲۴میلی‌متری با متوسط بارش ۹/ ۰میلی‌متری دارد. حوضه آبریز خلیج‌‌‌فارس و دریای عمان بیشینه بارش ۷/ ۹میلی‌متری و متوسط محدوده ۳/ ۰میلی‌متری دارد.  طی هفته جاری حوضه آبریز مرزی شرق هم بیشینه بارش ۱/ ۰میلی‌متری و متوسط محدوده بارش صفر میلی‌متری را شاهد خواهد بود. همچنین این هفته از ۳۰حوضه آبریز درجه‌‌‌دو کشور، دوحوضه بدون بارش هستند.

  بر پایه این گزارش، در هفته منتهی به ۲۷مرداد از مجموع حوضه‌‌‌های ۶گانه اصلی آبریز کشور دو حوزه بدون بارش خواهند بود. ضمن اینکه کل حوضه‌‌‌ها بارش قابل‌‌‌توجهی نخواهند داشت.  براین‌‌‌اساس، حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۷مرداد بیشینه بارش ۲/ ۳میلی‌متری و متوسط محدوده ۱/ ۰میلی‌متری خواهد داشت. حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم در هفته آینده بیشینه بارش ۹/ ۱میلی‌متری با متوسط بارش صفر میلی‌متری خواهد داشت. در این مدت حوضه آبریز فلات مرکزی بیشینه بارش ۱/ ۰میلی‌متری و متوسط محدوده صفر میلی‌متری را خواهد داشت. حوضه آبریز خلیج‌‌‌فارس و دریای عمان هم بیشینه بارش ۵/ ۰میلی‌متری و متوسط محدوده صفر میلی‌متری را تجربه می‌کند.  هفته آینده حوضه‌‌‌های آبریز مرزی شرق و قره‌قوم هم بدون بارش خواهند بود. علاوه‌‌‌برآن ۱۷حوضه آبریز درجه۲ بدون بارش خواهند بود.