الف- کارمزد عملیات ابطال اوراق گام (موضوع ماده (۱۸) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام) در لایه اول زنجیره تولید، حداکثر نیم در هزار مبلغ ابطال اوراق بوده و بر عهده متقاضی است.  ب- در صورت ابطال اوراق گام قبل از سررسید در لایه اول زنجیره تولید، میزان استرداد کارمزد عاملیت و ضمانت معادل کارمزد اخذشده در هنگام صدور نسبت به مابه‌التفاوت مبلغ ابطال‌شده و مدت باقی‌مانده پس از کسر یک ماه به ‌نفع بانک است. در خاتمه لازم به ذکر است کارمزد مذکور به‌عنوان بند توضیحی به ردیف شماره (۴‌-۴) جدول پیوست ریالی بخشنامه شماره ۰۲.۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۷ کارمزد خدمات بانکی (ریالی و الکترونیکی) اضافه می‌شود. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحدهای ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم برای رعایت کامل مفاد این بخشنامه در دستور کار آن بانک‌‌/موسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد. ‌/بانک مرکزی