محمد عزیزی درباره جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن گفت: مباحث مربوط به صنعت خودروسازی کشور امروز در جلسه کمیسیون بررسی شد و اعضای هیات تحقیق و تفحص از بازار خودرو نیز تعیین شدند.

وی تاکید کرد: مباحثی هم درباره قیمت آلومینیوم و موارد مورد استفاده در صنعت در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شد.