جهت اصلی کشور مقاومت در برابر توطئه های آمریکاست و روش آن تقویت تولید ملی و اشتغال و تسهیل در معیشت مردم است. نباید انرژی ها را هدر داد و به دعوا های سیاسی پرداخت. ملت و دولت دست در دست هم باید اقتصاد مقاومتی را بطور کامل اجرا نمایند. باید نظامات اداری و فرآیند های اقتصادی کشور را سالم سازی کرد. باید با فساد و قاچاق مبارزه جدی، قاطع و مؤثر کرد تا هم مردم امیدوار شوند و هم زمینه های شکوفایی و رشد اقتصاد فراهم شود.