براساس لایحه بودجه  سال آینده کل کشور، دولت مجاز شده تا نسبت به افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سـازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون ریال (۲ میلیون تومان) است، براساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص دهد.

همچنین مقرر شده تا صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱۳۹۷/۱/۱ اعمال کنند.