مطابق این گزارش، سخنگوی آژانس بین‌‌‌المللی انرژی اتمی در ادامه مدعی شد: «اواخر ماه نوامبر، آژانس اتمی از افزایش نرخ خوراک‌‌‌دهی برای تولید هگزافلوراید اورانیوم (UF۶) غنی‌‌‌شده به ایزوتوپ ۲۳۵ اورانیوم ۶۰ درصدی مطلع شد و آن را مشاهده کرد.» این سخنگو مدعی شده که بازرس‌‌‌های آژانس در روزهای ۱۹ و ۲۴دسامبر نرخ تولید اورانیوم غنی‌‌‌شده در این سطح را در دو تأسیسات ایران تأیید کرده‌‌‌اند: کارخانه آزمایشی غنی‌سازی سوخت (PFEP) و کارخانه غنی‌‌‌سازی سوخت فردو (FFEP) .سخنگوی آژانس اتمی همچنین مدعی شد که ایران تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی‌‌‌شده به اورانیوم ۶۰ درصدی در این دو تأسیسات را به تقریبا ۹ کیلوگرم در ماه از پایان ماه نوامبر افزایش داده است. وی مدعی شد که این ارقام به معنی آن است که ایران رویه تولید تقریبا سه کیلوگرم اورانیوم غنی‌‌‌شده در ماه از ماه ژوئیه را کنار گذاشته و بار دیگر به نرخ تولید ۹ کیلوگرم طی نیمه اول سال ۲۰۲۳ بازگشته است.