ابوطالب قره چماقلو، معاون توسعه بازارو شبکه فروش که هدایت تیم اعزامی را برعهده داشت، افزود: برخی از خسارت‌های حادث شده هرچند مشمول پرداخت ازسوی بیمه نمی‌شود، اما از آنجا که قصد تجارت‌نو بر همیاری است با نظر مدیرعامل فراتر از حوزه در برگیری خسارت، کمک‌هایی به هموطنان آسیب دیده خواهدشد. معاون توسعه بازارو شبکه فروش نگاه مدیران تجارت‌نو به خانواده کمیته امداد را نگاه حمایتی توصیف کرد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان نیز ضمن قدردانی از حضور مدیران ارشد تجارت‌نو، خواستار پرداخت به موقع خسارات از شرکت‌های بیمه شد.