میانه سنی در ایران

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که جامعه ایرانی در سال ۹۵ به نسبت سال ۹۰ سه سال پیرتر شده است. براساس این گزارش میانه سنی جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۰ سال بوده است. در حالی که این شاخص در سال ۹۰، ۲۷ سال گزارش شده بود. به این ترتیب میانه سنی جمعیت ایران سه سال افزایش داشته است. با توجه به این موضوع جمعیت ایران در میانسالی بوده و به عبارت دیگر در مرز میانسالی و پیری قرار دارد و در حال گذار از جوانی به سمت پیری است.

آمارها نشان می‌دهد که در میان استان‌های کشور، سیستان و بلوچستان کمترین میانه سنی و استان گیلان بالاترین میانه سنی را در نیم دهه به خود اختصاص داده است. براساس این گزارش، میانه سنی در استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۵، ۲۱ سال بوده که به نسبت پنج سال پیش از آن یک سال افزایش داشته است. از سوی دیگر میانه سنی در استان گیلان ۳۴ سال گزارش شده که به نسبت سال ۹۰، ۳ سال افزایش داشته است.میانه سنی، سنی است که در آن دقیقا جمعیت به دو نیم تقسیم شده به‌طوری‌که نصف جمعیت پیرتر و نصف دیگر در سنین جوان‌تر از آن قرار دارند. در مطالعات جمعیت شناسی، جمعیتی را که میانه سنی آن زیر ۲۰ سال باشد جوان، جمعیتی را که میانه سنی آن بین ۲۰ تا ۳۰ سال باشد میانسال و جمعیتی را که میانه سنی آن ۳۰ سال یا بیشتر باشد پیر به حساب می‌آورند.

میانگین سنی در ایران

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که میانگین سنی جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵، به حدود ۱/ ۳۱ سال رسیده است که در مقایسه با پنج سال قبل از آن، ۳/ ۱ سال افزایش داشته است. براساس این گزارش، استان‌های گیلان، مازندران و تهران به ترتیب با ۵/ ۳۵ سال، ۳۴ سال و ۲/ ۳۳ سال بیشترین میانگین سنی جمعیت و استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب با ۵/ ۲۳ سال، ۱/ ۲۷ سال و ۶/ ۲۸ سال کمترین میانگین سنی را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده‌اند.

علاوه‌بر این، در میان استان‌های کشور، استان البرز بالاترین رشد میانگین سنی را در نیم دهه تجربه کرده است. براساس گزارش منتشر شده بیشترین رشد میانگین سنی به استان البرز و کمترین آن به سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد تعلق داشته است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که میانگین سنی استان البرز در سال ۱۳۹۰، ۸/ ۲۹ سال بوده که در سال ۱۳۹۵ با رشد ۳/ ۲ سال به ۸/ ۳۲ سال رسیده است. یکی از دلایل افزایش میانگین سنی در این استان را می‌توان مهاجرت معکوس دانست. به این معنا که افراد پس از سن بازنشستگی ترجیح داده‌اند از کلان شهر تهران به سمت شهر کرج که نزدیک‌ترین مرکز استان به تهران است، مهاجرت داشته باشند.

این در حالی است که رشد میانگین سنی سه استان خراسان‌جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد از سال ۹۰ تا ۹۵، ۵/ ۰ سال بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که بازه مورد بررسی، میانگین سنی در استان خراسان جنوبی از ۲۹ سال به ۵/ ۲۹ سال افزایش یافته است. علاوه‌بر این، در استان سیستان و بلوچستان نیز میانگین سنی از ۲۳ به ۵/ ۲۳ رسیده است. در استان یزد نیز میانگین سنی از ۴/ ۲۹ به ۹/ ۲۹ سال افزایش داشته است.روش محاسبه میانگین سنی، متوسط سن افراد یک جامعه است و از تقسیم مجموعه حاصل ضرب‌های هر یک از سنین منفرد در فراوانی افراد در آن سن، به کل جمعیت حاصل می‌شود.

12 (2)