ارزیابی عملکرد فعالیت‌های تبلیغی، روش‌های بهینه‌سازی تبلیغات، یافتن گروه مخاطبان اصلی محصول/ خدمت عرضه شده توسط بنگاه، مجموعه مولفه‌هایی هستند که بهره‌وری را در بازاریابی و هزینه‌های صورت گرفته افزایش می‌دهند. یکی از تفاوت‌های شرکت‌های موفق در همین بهره‌وری هزینه‌های بازاریابی‌ است.  از سوی دیگر، تولید محصول یا طراحی خدمت، متناسب با اصلی‌ترین گروه مخاطبان که بیشترین سود را برای مجموعه ایجاد می‌کنند، یکی دیگر از تفاوت‌های شرکت‌های موفق است. انجام این ارزیابی‌ها در فضای بازاریابی سنتی کاری بس دشوار و بعضا غیرممکن است. با گسترش اینترنت و ایجاد بنگاه‌هایی که در فضای اینترنت کسب‌وکار خود را ایجاد کرده و توسعه می‌دهند، این دشواری یا نشدن، ممکن و تا حدی ساده شده است. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به چیستی سگمنتیشن، چگونگی ارزیابی یک کمپین تبلیغاتی و ارزیابی عملکرد آژانس‌های تبلیغاتی می‌پردازیم و اصولا با راهکارهای ارزیابی و بهره‌وری بازاریابی در فضای اینترنت بیشتر آشنا می‌شویم.

 

امیر جهانی