این کارگردان افزود: چرا باید ملک‌‌‌مطیعی بیاید روی مبل «دورهمی» بنشیند، مصاحبه کند، منتظر شود که پخش شود، بمیرد و پخش نشود و بعد مهران مدیری آن برنامه را ادامه بدهد؟! بهترین زمان برای مهران مدیری همان زمان بود که بگوید ناصر ملک‌‌‌مطیعی به احترام من روی این مبل نشست. به احترام من به این برنامه آمد و حالا اگر قرار است پخش نشود، من این برنامه را ادامه نمی‌‌‌دهم. اگر مهران مدیری می‌‌‌ایستاد آن برنامه پخش می‌‌‌شد.