به گزارش سازمان امور مالیاتی، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی این سازمان در این‌خصوص توضیح داد: مهلت پرداخت عوارض و مالیات‌ارزش‌افزوده متعلقه مودی طی دوره را حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تعیین کرده‌است و در صورت عدم‌پرداخت در موعد مقرر، مودی را مشمول جریمه بند‌(ب) ماده‌۳۶ قانون مالیات ‌ارزش‌افزوده می‌‌‌‌‌داند. صورتحساب‌هایی که در سامانه مودیان ثبت شوند، در صورتی‌که خریدار نسبت به تایید یا تایید سیستمی صورتحساب الکترونیکی اقدام کند، به شرطی اعتبار آن (منوط به رعایت حدمجاز ماده‌۶) برای همان دوره صدور صورتحساب لحاظ خواهد شد که صورتحساب الکترونیکی قبل از پایان دوره مالیاتی در سامانه مودیان ثبت شود، در غیر‌این‌صورت برای دوره بعد خریدار درنظر گرفته می‌شود./ایسنا