این اتفاق بار دیگر چند و چون مصرف الکل در کشور را به صدر اخبار بازگرداند. آمارهای رسمی در این باره زیاد نیست اما در ویدیوی زیر با استناد به آمارهای وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و پزشکی قانونی که به صورت جسته و گریخته توسط مسئولان این نهادها ارائه شده بود، ابعاد مصرف الکل در کشور بررسی شده است.