آل سعود در اقدامی عجیب، با ایجاد موانعی زائران خانه خدا را از مشاهده قبرستان بقیعمحروم کرد! تنها زائران مرد درساعات مشخص میتوانند وارد این مکان شوند.

خباثت جدید آل سعود در قبرستان بقیع