تصویری از متن نامه ترامپ به رهبر کره شمالی؛ دعا میکنم از توان هسته ای عظیم خود استفاده نکنیم