علیرضا کیخا گفت: این دانشگاه روز شنبه ۱۱ مهرماه به مناسبت روز دانشجو، میزبان روحانی، رئیس جمهور می شود.

رئیس جمهور امسال برای اولین بار است که در مراسم روز دانشجوی در دانشگاه های استان ها، حضور می یابد.

تاکنون روحانی ۱۶ آذرماه مهمان دانشگاه های تهران بوده است.