آثاری که به نمایش گذاشته‌ام مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و اتفاقاتی است که در سال‌های اخیر بر من تاثیرگذار بوده و این نقاشی‌ها به نوعی بازتاب آنها است و به شکل نقاشی، یادداشت و طراحی به‌صورت یکدست بر بوم نقش بسته است. ما روی زمین در حال زندگی هستیم، اما من در نقاشی‌هایم گزارشی از اتفاقات زمین نداده‌ام، بلکه آن‌چیزی که بر من اثرگذار بوده و به آن فکر می‌کردم مثل انسان‌ها، حیوانات، آسمان، زمین و... را در آثارم منتقل کرده‌ام. همچنین سعی کرده‌ام قضاوتی بر جریان‌ها و رویدادهای اجتماعی نداشته باشم، چراکه بیان رویدادهای اجتماعی دغدغه من نبوده است. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم محیط بر زمان و مکان اثر دارد و ممکن است این تاثیر به‌صورت شعار، نوشته و... نمایش داده شود که من این تاثیرات را در تابلوی نقاشی به نمایش گذاشته‌ام. در کارهایم از انواع طراحی و نقاشی در لایه‌های مختلفی استفاده کرده‌ام.