یک کلید و سه پیشنهاد برای نامزدها

سه پیشنهاد برای این کار دارم: اول آنکه انرژی و زمان خود را صرف تدوین و بهبود برنامه‌‌‌های خود کنند و آن را مصروف نشان دادن نکات منفی طرف مقابل نکنند. به این ترتیب، به روشی ایجابی و نه سلبی، رای جمع خواهند کرد. دوم، سعی کنند نکات مثبت برنامه طرف دیگر را ببینند و آن را در صحبت‌‌‌های خود یادآور شوند. به این ترتیب، چهره‌‌‌ای متعادل از طرف دیگر به نمایش بگذارند و به کاهش تفرقه در کشور کمک کنند. سوم اینکه برای طولانی‌‌‌مدت فکر کنند و برنامه بچینند، برای ایران در۵۰سال آینده و نه فقط برای یک یا دوسال آینده. به این ترتیب، تلاش خود را فراتر از این انتخابات ببینند.