از اختلافات کهنه که میراث دوره ریاست قبلی فدراسیون بود تا حواشی پیرامون اجرای قانون بازنشستگان، از اختلافات مربی سابق تیم ملی با مربیان لیگ و برخی بازیکنان سابق تا کلیه امور مربوط به اردوها و سفرهای خارجی، همه و همه در نهایت به مدیریت فدراسیون ختم می‌شود. اینکه آیا در بیش از یک دهه گذشته مدیران محدود فدراسیون فوتبال زمان نداشته‌اند که بتوانند نظم و اقتدار لازم را در فضای فوتبال حاکم کنند؟ اساسا برای ایجاد درآمدهای پایدار و شفاف چه اقداماتی صورت گرفته است؟ تاچه حد در موفقیت‌ها و شکست‌های فوتبال نقش داشته است؟ باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز به ارزیابی عملکرد فدراسیون فوتبال پرداخته است.

امیر جهانی