بین تحریم‌های کنونی و تحریم‌هایی که پنج سال پیش بر ایران اعمال شد تفاوت‌های بزرگی وجود دارد و بر همین مبنا پیش‌بینی رفتار ایران، آمریکا و دیگر امضا‌کنندگان پیمان هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و تاثیراتی که تحریم‌های یاد شده بر اقتصاد ایران خواهد داشت آسان نیست. این بار آمریکا به تنهایی اقدام کرده و اقدامات این کشور به زیان کشورهای دیگر است. به همین دلیل میزان همراهی با سیاست‌های آمریکا چشمگیر نبوده است.

این باور وجود دارد که در کوتاه مدت تاثیر این تحریم‌ها بزرگ نخواهد بود. اما در بلندمدت اگر تغییری در شرایط رخ ندهد، اقتصاد ایران با مشکلات بزرگی مواجه می‌شود. کاهش توانایی ایران در تولید نفت به دلیل ضعف در زیرساخت‌های صنعت نفت عامل اصلی این مشکلات عنوان می‌شود. عوامل گوناگون بر اثربخشی تحریم‌ها تاثیر دارند. از جمله سیاست روسیه در قبال این تحریم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. روسیه می‌تواند با کاستن از اثر تحریم‌ها بر نفوذ خود در جهان بیفزاید. این کشور از طریق تامین میزان بالاتری نفت برای خریداران نفت ایران قادر است همکاری‌های خود را با کشورهای یاد شده افزایش دهد. در مطالب حاضر به دیدگاه‌های مختلف درباره میزان اثربخشی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، ابهام درباره آینده، نقش بزرگ روسیه در کاهش اثر تحریم‌ها و نیز ضعف‌های سیاست یکجانبه گرایی و تحریم آمریکا اشاره شده است.

 

احسان آذری‌نیا