آمارهای صندوق بین‌المللی پول از نفت ایران

براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، تولید نفت ایران در سال‌۲۰۲۳ نسبت به سال‌پیش از آن روزانه ۵۰۰‌هزار بشکه‌‌‌‌‌ افزایش یافته و به ۳‌میلیون و ۱۰۰‌هزار بشکه در روز رسیده‌است؛ درعین‌‌‌‌‌حال پیش‌بینی می‌شود تولید نفت این کشور در سال‌۲۰۲۴ هم با افزایش روزانه ۱۰۰‌هزار بشکه‌‌‌‌‌، به ۳‌میلیون و ۲۰۰‌هزار بشکه در روز برسد. تولید گاز ایران از روزانه معادل ۴.۸میلیون بشکه نفت در سال‌۲۰۲۲، به معادل روزانه ۵‌میلیون و ۱۰۰‌هزار بشکه در سال‌۲۰۲۳ رسیده‌است و براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این رقم در سال‌۲۰۲۴ با افزایش ۳۰۰‌هزار بشکه‌‌‌‌‌ای به معادل ۵‌میلیون و ۴۰۰‌هزار بشکه نفت در روز خواهد رسید. براساس این گزارش، ایران روزانه یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار بشکه در سال‌۲۰۲۳ نفت صادر کرده که ۵۰۰‌هزار بشکه نسبت به پارسال افزایش داشته‌است و انتظار می‌رود امسال هم با افزایش روزانه ۱۰۰‌هزار بشکه‌‌‌‌‌، به یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار بشکه در روز برسد. ایران در سال‌۲۰۲۳ روزانه به‌‌‌‌‌طور میانگین معادل ۳۰۰‌هزار بشکه نفت‌خام، گاز طبیعی صادر کرده‌است که انتظار می‌رود همین رقم در سال‌۲۰۲۴ هم تکرار شود.