ممکن است برخی کاربران تصور کنند بسته‌هایی که گاهی اپراتورها ارائه می‌کنند، دائمی است یا کاملا در حوزه‌ اختیارات اپراتور است، در حالی که این طرح‌ها پس از مدتی دچار تغییراتی می‌شوند و علت این تغییرات نیز مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که زمان ارائه طرح‌های تشویقی را تعیین کرده‌ و اپراتورها موظف به اجرای آن هستند. محدودیت‌هایی در مصوبه‌ دی ماه سال ۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای ارائه طرح‌ها و بسته‌های تشویقی ازسوی اپراتورهای غالب در نظر گرفته شد. بر این اساس، اپراتورهای تلفن همراهی که سهم بازار آنها کمتر از ۱۰‌درصد بازار است، مجاز شده‌اند در طرح‌های تشویقی خود تا حدود ۴۰‌درصد تخفیف برای مشترکان اعمال کنند، اما اپراتورهایی که سهم بازار آنها بیش از ۱۰‌درصد است، مجازند فقط تا ۲۰‌درصد به مشترکان خود تخفیف دهند. تعرفه عادی تعیین‌شده ازسوی اپراتور برای هر خدمت می‌تواند مساوی یا کمتر از سقف و درصورت تعیین کف تعرفه ازسوی کمیسیون، مساوی یا بیشتر از کف تعیین‌شده برای هر خدمت باشد و برای مدت زمان حداقل ۶ ماه ارائه شود. اما در مورد طرح‌های تشویقی، مدت هر طرح نباید بیشتر از سه ماه باشد و در یک بازه زمانی حداکثر سه ماهه، امکان فروش طرح تشویقی و تمدید طرح برای اپراتور ممکن است.

با توجه به اینکه حدفاصل زمان شروع و پایان ارائه طرح تشویقی با احتساب تمدید طرح، حداکثر سه ماه است، مدت استفاده مشترکان از طرح تشویقی می‌تواند حداکثر ۶ ماه باشد. همچنین هر طرح تشویقی می‌تواند حداکثر شامل پنج بسته خدمتی حاوی یک خدمت یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد. بسته خدماتی ترکیبی، خدماتی نظیر تماس، اینترنت و پیامک دارد. هر اپراتور صرفا می‌تواند حداکثر هشت بار در سال طرح‌های تشویقی را برای خدمات مورد نظر خود به تفکیک در حوزه ثابت و موبایل ارائه کند. البته تمدید طرح تشویقی بعد از پایان مدت آن، به‌عنوان یک طرح تشویقی جدید محسوب شده و در فهرست تعداد هشت‌گانه امکان ارائه طرح تشویقی اپراتور لحاظ خواهد شد، مگر آنکه تمدید طرح تشویقی، برای تکمیل مدت زمان سه ماهه طرح تشویقی اولیه بوده باشد.

مجموع مدتِ کلِ زمان ارائه طرح‌های تشویقی در سال، اعم از طرح تشویقی یا تمدید طرح تشویقی، نباید بیش از هشت ماه از سال باشد. مطابق این مصوبه اپراتور باید در بخش عمومی پرتال خود ضمن اعلام کلیه تعرفه‌های عادی، بخش مشخصی را نیز به اعلام طرح‌های تشویقی تخصیص دهد و ضمن به‌روزرسانی آن، مشخصات شفاف طرح‌های تشویقی به همراه تاریخ شروع و پایان طرح و نحوه شارژینگ آنها را اعلام کند. در کلیه تبلیغات مربوط به طرح‌های تشویقی، مشخصات اصلی طرح و تاریخ شروع و پایان نیز باید منتشر شود. اما در صورتی که اپراتور قصد توقف طرح تشویقی را در مدت زمان دسترسی به طرح داشته باشد، باید حداقل هفت روز قبل از اجرای تصمیم خود، این موضوع را به اطلاع سازمان برساند.