سهم بازار تراکنش همه ابزار‌ها

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، سپ با کسب ۸۷/ ۱۸ درصد توانسته، رتبۀ دوم PSP‌ها را در سهم بازار تراکنش تمام ابزار‌ها به دست آورد. این بررسی نشان می‌دهد که در طول ۱۵ ماه گذشته، سپ ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش تمام ابزار‌ها، به طور متوسط، رشد مثبت ۰۴/ ۰درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است.

Untitled-3 copy

نمودار 1: سهم بازار تراکنش همه ابزار‌ها در اردیبهشت 99

سهم از تراکنش و مبلغ تراکنش‌ موبایل

در اردیبهشت ماه 1399، سپ با کسب 59/ 26 و 30/ 28، رتبۀ دوم PSP‌ها را به ترتیب در سهم بازار‌های تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل به دست آورده است.

Untitled-4 copy

نمودار 2: سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل در اردیبهشت 99

مجموعه اقدامات به روز پرداخت الکترونیک سامان کیش نشان می‌دهد که این شرکت، با رشد چشم‌گیر 7/ 1 و 89/ 2 درصدی نسبت به فروردین 99، به ترتیب رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل در بین شرکت‌های PSP را از آن خود کرده است.

Untitled-5 copy

نمودار 3: رشد سهم بازار تراکنش موبایل در اردیبهشت 99

Untitled-6 copy

نمودار 4: رشد سهم بازار مبلغ تراکنش موبایل در اردیبهشت 99

سهم از تراکنش و مبلغ تراکنش‌ اینترنت

همین رشد و روند صعودی در تفکیک ابزارهای پرداختی شرکت پرداخت الکترونیک سامان هم به چشم می‌خورد.    این شرکت با کسب 81/ 16 درصد از تراکنش‌های اینترنت در اردیبهشت ماه، رتبۀ سوم PSP‌ها را در این سهم به دست آورده است. از طرفی با رشد 68/ 0 درصدی نسبت به فروردین 99، رتبۀ دوم رشد سهم بازار تراکنش اینترنت در بین شرکت‌های PSPرا هم کسب کرده است. بررسی این شاخص‌در طول 15 ماه گذشته نیز نشان می‌دهدکه شرکت به طور متوسط، رشد مثبت 16/ 0درصدی را  در این سهم به خود اختصاص داده  که از این حیث، در رتبه دوم PSP‌ها قرار گرفته است.

Untitled-7 copy

نمودار 5: رشد سهم بازار تراکنش اینترنت در اردیبهشت 99

 در نتایج این بررسی‌ها آمده که شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در اردیبهشت ماه، رتبۀ دوم PSP‌ها را در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت با 08/ 32 درصد، کسب کرده است.

Untitled-8 copy

نمودار 6: سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت در اردیبهشت 99

از طرفی، در طول 15 ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت، سپ به طور متوسط، رشد مثبت 04/ 0 درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است.

سهم بازار تراکنش کارتخوان

در اردیبهشت ماه، رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش کارتخوان با 67/ 18 درصد، همچنان متعلق به این شرکت است. سپ در طول 15 ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش کارتخوان، به طور متوسط، رشد مثبت 07/ 0درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است.

Untitled-9 copy

نمودار 7: سهم بازار تراکنش کارتخوان در اردیبهشت 99

سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار

بررسی‌های دقیق شاپرک نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه، سپ با کسب 79/ 14 درصد از سهم بازار کارتخوان‌های تراکنش‌دار، رتبۀ دوم PSP‌ها را هم در این سهم به دست آورده است.

Untitled-10 copy

نمودار 8: سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار در اردیبهشت 99

همچنین در طول 15 ماه گذشته به طور متوسط، رشد مثبت 06/ 0 درصدی در این سهم هم از آنِ پرداخت الکترونیک سامان شده است.

شاخص اثر بخشی کارتخوان

  شاخص اثربخشی سپ در اردیبهشت ماه برابر با 342/ 1 بوده که با توجه به نحوه ارزیابی شاپرک به خوبی مشخص است که این شرکت با توانایی جذب بالا توانسته، بیشتر از سهم کارتخوان‌هایش تراکنش جذب کند. گفتنی است که رتبۀ اول این شاخص در استان تهران در اختیار پرداخت الکترونیک سامان قرار دارد.

شاخص اثربخشی یکی از موضوعات مورد بررسی در گزارش شاپرک است که آن را براساس تقسیم سهم تراکنش به سهم کارتخوان مورد ارزیابی قرار می‌دهد. معیاری که نشان دهنده ارائه خدمات مناسب در بازار است.

سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان

در اردیبهشت ماه، سپ با کسب 02/ 14 درصد، رتبۀ سوم PSP‌ها را در سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان به دست آورده است.

Untitled-11 copy

نمودار 9: سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان در اردیبهشت 99

البته در طول 15 ماه گذشته، شرکت به طور متوسط، همچنان رشد مثبت 05/ 0 درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند