سخت پوست آبزی با نام علمی Triops Cancriformis یکی از گونه های جانوری است که پس از آبگیری بخش هایی از تالاب در دامنه کوه خواجه مشاهده شده است. این جانور، در دنیا به نام "فسیل زنده" نامگذاری شده و در آبهای شیرین زندگی می کند. این سخت پوستان از گونه های در معرض انقراض هستند و آن طور که مدیرکل‌محیط زیست سیستان و بلوچستان گفته است، وجود این جانور، نوید سالی آباد در منطقه سیستان و تالاب هامون را می دهد.