محسن رضایی در احکام جداگانه‌ای حسین مظفر و مصطفی میرسلیم را به ریاست کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.