به گزارش شینهوآ بر اثر سقوط یک جنگده سوخو از مدل SU-۲۷ در اوکراین هر ۲ خلبان این جنگنده کشته شدند.