عکس/ حرکات احمدی نژاد در جلسه امروز مجمع تشخیص

عکس/ حرکات احمدی نژاد در جلسه امروز مجمع تشخیص

عکس/ حرکات احمدی نژاد در جلسه امروز مجمع تشخیص

عکس/ حرکات احمدی نژاد در جلسه امروز مجمع تشخیص

عکس/ حرکات احمدی نژاد در جلسه امروز مجمع تشخیص

عکس/ حرکات احمدی نژاد در جلسه امروز مجمع تشخیص

عکس/ حرکات احمدی نژاد در جلسه امروز مجمع تشخیص

عکس/ حرکات احمدی نژاد در جلسه امروز مجمع تشخیص