این زمین لرزه خفیف بود اما مدت آن تقریبا زیاد و حدود ۱۰ ثانیه گزارش شده است.