جزیره اشک یکی از جزایر ۹ گانه پارک ملی دریاچه ارومیه است؛ این جزیره به علت محصور شدن در میان آب در پیش از ۲۰ سال گذشته مهمترین و امن ترین محل برای زیست گوزن زرد انتخاب شده است.

هم اکنون با بروز خشکسالی در دریاچه ارومیه و بهم پیوستن جزایر، حیواناتی چون گرگ و شغال به این جزیره راه یافته اند که تهدیدی برای گوزن زرد به حساب می آید.

پلنگ ایرانی مشاهده شده در این جزیره نیز براساس اظهارات مسوولان زیست محیطی استان، بومی مناطقی مانند طبیعت مراغه است که به خاطر حفظ نسل و بقا و به دنبال زیستگاهی امن به این منطقه پناه آورده است.