«احمد توکلی» در نامه ای به رهبر معظم انقلاب نوشت: خدا را شاکریم که خبرگان ملت قانون اساسی را چنان تدوین کردند که حرف آخر در گرفتاری‌ها را کسی می‌زند که عزم و حزم را با هم دارد و درد مردم برایش گران است و دستی به ریسمان اسلام دارد و دستی در دست مردم.

این نامه می افزاید: خدا را شاکریم، رهبری که همیشه بر اجرای قانون پای فشرده است، از بهره‌گیری از قدرت قانونی و شرعی خویش برای رفع موانع در اوضاع استثنایی غفلت نمی‌ورزد. درخواست زمان شناسانه روسای قوای مجریه و قضائیه برای اختیارات ویژه و موافقت حضرتعالی، دو مصداق از این فرصت شناسی است.

در این نامه آمده است: اختیارات داده شده به رئیس‌جمهور محترم از طریق جلسه سران سه قوه برای هر کس که دوش زیر بار وظیفه اجرایی داده باشد، روشن است که در این وضعیت دست دولت باید بازتر می‌شد و اختیارات واگذار شده به رئیس محترم قوه قضائیه، برای همه کسانی که با سختی‌های مبارزه با ساختارهای فسادزا و شبکه‌های سازمان یافته از مفسدان آشنا هستند، آشکار است که این گشایش حق است.

توکلی در این نامه خاطرنشان کرد: ما چنین دریافته‌ایم که آنچه در این دو حرکت، حضرتعالی بر آن ایستاده‌اید، یکی مبارزه با فساد و مفسدان در همه ارکان حاکمیت و بخش خصوصی است، به ویژه خطا یا خیانت صاحب منصبان و مدیرانی که فساد در بخش خصوصی را ممکن می‌سازند؛ و دومی مبارزه و کار خستگی‌ناپذیر برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم در دوران جنگ سخت اقتصادی آمریکا علیه اسلام، ایران و ملت ایران است. 

توکلی در این نامه می افزاید: البته واگذاری این اختیارات، نه به معنای این است که مشکلات عدیده‌ای که بر دوش مردم سنگینی می‌کند، منشأ بیرونی دارد و حاصل این جنگ است و نه نارسایی‌ها و ناتوانی‌های قوا در انجام وظائفشان، همه به دلیل فقدان اختیارات بوده است؛ بلکه چون خباثت و کینه‌توزی آمریکا که علیه ملت ایران اوج تازه‌ای یافته است، این گشایش‌ها را ضروری ساخته است.

وی در این نامه تاکید کرد: ما همچون حضرتعالی به این امور مهم باور داریم و مانند شما به نیروی مردم و گروه‌های مردمی و ظرفیت‌های داخلی معتقدیم و سران سه قوه بلکه تمام سه قوه را به این امر مهم توجه می‌دهیم. وقت تنگ است و انتظار از سران قوا بسیار و بحمدالله اختیارات کافی و امید به پیروزی وافی. سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با تأسی به حضرتعالی در خدمت به مردم و همکاری با قوای کشور انشاء الله تمام همت خویش را بکار خواهد گرفت.