شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه زمان بندی احتمالی محدودیت بار شبکه های توزیع برق تهران بزرگ را اعلام کرد.

جدول احتمالی خاموشی‌های برق در تهران پیش تر در فارس منتشر شده است. این شرکت همچنین نقشه مربوطه را نیز ارایه کرده است.

قطعی‌های احتمالی برق تهران روی نقشه