گدازه های آتشین این آتشفشان به روستای ال‌رودئو رسیده و خانه‌ها را ویران کرده و شماری از اهالی را درون آنها سوزانده است. حجم گدازه ها به حدی زیاد است که دسترسی نیروهای امداد به روستا ممکن نیست.