مصاحبه اخیر کارلوس کی روش با سایت فدراسیون فوتبال و این جمله از او که تیم ها دنیا با تیم ملی ایران بازی نمی کنند ، بازتابی وسیع در رسانه های دنیا داشته است و بسیاری از این رسانه های بین المللی نوشته اند ، تحریم ها سبب شده ایران نتواند بازی دوستانه قبل از جام جهانی داشته باشد.