بیش از ده هزاربطری انواع مشروبات الکلی جاسازی شده در چارچوب چیلر بسیار بزرگ قبل از ورود به جزیره کیش شناسایی و عوامل اصلی آن دستگیر شدند.