باید توقعات مردم را برآورده ‌کنیم

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: «مردم از ما توقعات بحقی دارند؛ ممکن است نتوانیم در همه ابعاد و به صورت جامع و کامل و آن‌طور که شایسته مردم است چه به صورت ایجابی و چه سلبی، توقعات مردم را برآورده کنیم، اما باید در این مسیر نهایت تلاش و کوشش خود را به کار ببندیم و به سایر قوا نیز یاری رسانیم؛ مردم از ما بحق توقع دارند که با فساد و مفسد و مظاهر مختلف ناهنجاری‌ها مبارزه کنیم و عدالت اجتماعی را تحقق ببخشیم؛ مشاهده برخی مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی موجب ناراحتی و تکدر خاطر مردم می‌شود و ما در راستای مقابله با این مفاسد و ناهنجاری‌ها وظیفه و مسوولیت داریم.» / ایسنا