انفجار مهمات در اردوگاه تفنگداران و تکاوران نیروی دریایی ارتش

به دنبال انفجار مهمات عمل نشده در اردوگاه آموزشی تفنگداران و تکاوران دریایی منجیل واقع در گیلوان یکی از پرسنل خدوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید. / فارس