تشکیل کارگروه فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی

 مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به اقدام‌‌‌های انجام‌‌‌شده برای توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در دهه‌‌‌های گذشته اشاره کرد و گفت: با ابتکار عمل در دولت سیزدهم، فاز ۱۱ با تمام مشکلات و مسائل به تولید رسید و اقدام‌‌‌های دیگر برای افزایش تولید گاز از این میدان مشترک در حال اجراست. متجلی افزود: هدف این است که تولید را در کشور جلو ببریم. وی با تاکید بر اینکه کشور با ناترازی گاز در چند سال اخیر دست به گریبان بوده است، ادامه داد: فشارافزایی موضوعی اساسی برای کشور به‌‌‌شمار می‌رود. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تاکید کرد: با تدبیری که مدیرعامل شرکت ملی نفت دیدند کارگروهی برای فشارافزایی پارس جنوبی تشکیل و پیمانکار مشاوره طراحی پایه تایید شد. متجلی گفت: در خصوص فشارافزایی پارس جنوبی، در دو بخش خشکی و دریا کار را جلو می‌‌‌بریم. وی افزود: بحث‌‌‌های زیادی برای فشارافزایی وجود دارد. بر اساس شرایط آتی کشور سعی بر این است که هر دو مطالعات خشکی و دریایی طراحی پایه را جلو ببریم. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: حفاری چاه‌‌‌های افقی را نیز در دستور کار داریم.