برمبنای این مصوبه جدید که مربوط به اصلاح بند ۲ ماده ۶ مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌شود، متقاضی باید برای صدور مجوز، موافقت ارائه‌کننده اصلی یا نمایندگی اعطا شده از سوی ارائه‌کننده اصلی را به تایید رگولاتوری کشور مربوطه برساند. همچنین باید در نهایت تاییدیه سفارت ایران در آن کشور را مبنی بر اصالت تاییدیه رگولاتوری و ارائه‌کننده اصلی اخذ کرده و به همراه ترجمه رسمی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.در این مصوبه تاکید شده است که در تاییدیه رگولاتوری کشور مربوطه، ضمن تایید فعالیت و معرفی ارائه‌کننده اصلی و تایید نمایندگی اعطا شده به متقاضی از سوی ارائه‌کننده اصلی، باید عدم پوشش رادیویی در چارچوب مقررات اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، گستره جغرافیای ایران از سوی ارائه‌کننده اصلی این سرویس، تضمین و تعهد شود. درهمین حال ارائه‌کننده این خدمات در ایران باید اجازه فعالیت مشابه به اپراتورهای متقاضی کشور ایران در کشور خود را اعطا کند.