او اضافه کرد: احزاب ملی و جبهه‌ها برای استفاده از امکان موضوع این ماده باید در زمان انتخابات دارای پروانه فعالیت باشند، حداقل ۵ هزار نفر عضو رسمی به تایید مرجع مربوطه داشته باشند، حداقل یک ششم از جمع نامزدهای معرفی شده خود در سراسر کشور را به زنان اختصاص داده و در حوزه‌های انتخابیه دارای سه نماینده حداقل یک نفر از زنان، در حوزه‌های انتخابیه دارای ۴ و ۵ نماینده حداقل دو نفر از زنان و در حوزه‌های انتخابیه ۶ نماینده و بالاتر حداقل یک‌سوم کرسی‌های آن حوزه انتخابیه را از بین زنان معرفی کنند. قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها خاطرنشان کرد: احزاب ملی و جبهه‌ها حداکثر تا ۷ روز قبل از آغاز اخذ رای باید فهرست خود را به ستاد انتخابات کشور ارائه و تاییدیه دریافت کنند.