خانه / خبر / خرید فیوزهای چاقویی و فشنگی، کات اوت فیوز، فیوز المنت و ...

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1021 تاریخ چاپ:1385/05/11 بازدید:9783بار کد خبر: DEN-379861
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در نظر دارد انواع فیوزهای چاقویی و فشنگی، کات اوت فیوز، کلید فیوز، کلید اتوماتیک، فیوز المنت، کنتاکتور مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.
متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا 14 مردادماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جاری 880 بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان (کد 3280) به نشانی کرمان، خیابان خواجو، خیابان خرمشهر، امور تدارکات و انبارها مراجعه کنند.
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در نظر دارد انواع فیوزهای چاقویی و فشنگی، کات اوت فیوز، کلید فیوز، کلید اتوماتیک، فیوز المنت، کنتاکتور مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.
متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا 14 مردادماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جاری 880 بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان (کد 3280) به نشانی کرمان، خیابان خواجو، خیابان خرمشهر، امور تدارکات و انبارها مراجعه کنند.
دهکده گردشگری گنجنامه همدان