خانه / تاريخ و اقتصاد / بنیان‌گذاری «استاندارد اویل»
گاهشمار

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3956 تاریخ چاپ:1395/10/23 بازدید:518بار کد خبر: DEN-1086603
بنیان گذاری «استاندارد اویل»

جان راکفلر، تاجر آمریکایی در دهم ژانویه سال 1870 شرکت «استاندارد اویل» را بنیان گذاشت. در همان اوايل تاسيس شــركت استاندارد اويــل، بخــش حمل‌ونقل شــرکت راه‌انــدازي ودر عمل ثابت شــد که کانون و محور موفقيت شــرکت همين اســت. حجــم، كارآيي وقدرت ســازمان راکفلر او را قادر به اخذ تخفيف مناســبي از شركت‌هاي حمل‌ونقل ريلي کرد. توليــد نفت دردهه 1870 افزايش يافته بود و هرچقدر توليدکنندگان درصدد محدود کردن توليد برآمدند، موفق نشــدند. قيمت نفت آن قدر پايين آمـد که نفت خام را به رودخانه‌ها و مزارع سرازير مي کردند.گزينــش نــام «استاندارد» اشــاره ضمني به اين مساله بود كه محصــولات آنها از لحــاظ كيفيت در ســطح استاندارداســت که این امر اطمينان مصرف كننــده را جلــب می‌‌کــرد. راکفلر يک چهارم ســهام شــرکت را کــه درآن زمان 1/ 0 صنعــت پالایش آمريکا را در دست داشت، به خود اختصاص داد.

تا اواخــر دهــه 1890،اســتاندارد اويــل فعاليت‌هــاي خــود را بــه پالایــش، حمل و فروش نفت محدود کرده بــود و فعاليتي در زمينــه توليد نفــت نمي‌‌کــرد. از نظر اعضاي کميته اجرايي‌تر است، اســتاندارد اويل نبايد به دادو ستدهاي مخاطره‌آميزمشغول مي‌شد. تنها موردي که ســبب نگرانــي بود، محدود بــودن منابع نفت بــودوتوليد فراوان ســبب کاهــش توان توليــد چاه‌ها شــده و تنها اميد باقــي مانده اين بــود که منابــع نفت ديگري کشــف شــوند. درميانه دهه 1880 در شمال غربي اوهايو حوزه‌هاي ليما-اينديانا كشــف شــد. اين حوزه‌ها چنان غني بود که در سال 1890، يــک ســوم نفــت ايــالات‌متحده را تامين مي‌‌کرد. در اين زمان، اسـتاندارد اويل به فکر توليد و اســتخراج نفت افتاد. اما بوي نامطبــوع نفــت اوهايو، به دليــل گوگرد بالا بزرگ‌ترین مشــکل بود. در سال‌هاي 1888 و 1889 کشف يک شــيميدان آلماني به نام «هرمان فراش» ســبب شــد تا گوگرد نفت از آن گرفته شــود و بــوي تخم‌مــرغ گنديده برطرف شــود. پس ازاين ماجرا، قيمت نفت ليما افزايش يافت. راکفلر شرکت را ترغيب مي‌‌کــرد تا چاه‌هاي بيشــتري بخــرد وبه اين ترتيب در ســال 1891، اســتاندارد اويل يک چهارم نفت خام آمريکا را استخراج مي‌‌کرد. راکفلر تا سال ۱۹۱۱ در سمت ریاست شرکت باقی ماند. سال ۱۹۱۱ همان سالی بود که دیوان‌عالی ایالات‌متحده آمریکا دستور به انحلال این شرکت داد و اعلام کرد که شرکت استاندارد اویل قوانین ضدانحصار را نقض کرده است. به این ترتیب، ۸۳ شرکت که تشکیل‌دهنده این غول نفتی بودند، به شرکت‌های کوچک‌تر تقسیم شدند. بنا به بررسی‌های نشریه فوربس ثروت خالص راکفلر در سال 2016 با احتساب تورم 392 میلیارد دلار تخمین زده شد!