۷ ۱۰ تهران ۲۳ ۲۳ اهواز ۶ ۶ تبریز
۱۵ ۱۵ شیراز ۹ ۹ مشهد ۲۵ ۲۷ بندر عباس
۷ ۱۲ کرمان ۱۲ ۱۲ اصفهان ۱۷ ۱۷ یزد
۱۲ ۱۲ کرمانشاه ۶.۷۵ ۶.۷۵ اراک ۸ ۸ رشت
۸ ۸ همدان ۲۷ ۲۹ دبی

بیشتر