ایسنا - شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۸۴ براساس سال پایه ۷۶ نشان‌دهنده آن است که بیشترین نرخ تورم در سال ۱۳۲۲ و کمترین نرخ تورم در سال ۱۳۲۹ بوده است. به گزارش ایسنا، نرخ تورم در سال ۱۳۱۶، براساس اعلام بانک مرکزی ۲/۲۱درصد، در سال ۱۳۱۷، ۸/۸درصد، در سال ۱۳۱۹، هشت درصد، در سال ۱۳۱۹، ۸/۱۳درصد بوده که این نرخ در سال ۱۳۲۰ با رشدی فزاینده به ۵/۴۹درصد رسیده است.

در سال ۱۳۲۱ نرخ تورم همچنان با سرعت زیاد افزایش یافته و به ۲/۹۶درصد رسید. در سال ۱۳۲۲ که بیشترین صعود نرخ تورم صورت گرفت، این نرخ به ۵/۱۱۰درصد رسید، سپس در سال بعد از آن این نرخ کاهش چشمگیری داشت و به ۷/۲درصد رسید.

نرخ تورم منفی طی این سال‌ها ابتدا در سال ۱۳۲۴ ایجاد شد، به طوری که در این سال نرخ تورم به منفی ۴/۱۴درصد و در سال ۱۳۲۵ نیز به منفی ۵/۱۱درصد کاهش یافت.

در سال ۱۳۲۶ نرخ تورم از حالت منفی خارج و به ۶/۶درصد رسید. در سال ۱۳۲۷ نیز نرخ تورم به ۱/۱۱درصد افزایش یافت، اما در سال ۱۳۲۸ با کاهش مجدد همراه بود و به ۲/۳درصد رسید. این نرخ در سال ۱۳۲۹ دوباره حالت منفی به خود گرفت و به منفی ۲/۱۷درصد کاهش یافت، اما مجددا در سال ۱۳۳۰ به ۳/۸درصد افزایش یافت.

در سال ۱۳۳۱ نرخ تورم ۲/۷درصد و در سال ۱۳۳۲، ۲/۹درصد بود، به طوری که در سال ۱۳۳۳ این نرخ افزایش یافت و به ۹/۱۵درصد ارتقا یافت. مجددا در سال ۱۳۳۴ روند نزولی به خود گرفت و به ۷/۱درصد کاهش یافت.

در سال ۱۳۳۵ نرخ تورم به ۸/۸درصد رسید، این نرخ در سال ۱۳۳۶، ۴/۴درصد بود و در سال ۱۳۳۷ به یک درصد کاهش یافت و با افزایش ۱۲درصدی در سال ۱۳۳۸ به ۱۳درصد ارتقا یافت.

نرخ تورم در سال ۱۳۳۹، ۹/۷درصد بوده است و در سال ۱۳۴۰ به ۶/۱درصد کاهش یافت. این کاهش ادامه یافت تا در سال ۱۳۴۱ به ۹/۰درصد رسید.

نرخ تورم در سال ۱۳۴۲ یک درصد، در سال ۱۳۴۳، ۵/۴درصد، در سال ۱۳۴۴، ۳/۰درصد، در سال ۱۳۴۵، ۸/۰درصد و در سال ۱۳۴۶ نیز ۸/۰درصد بوده است تا در سال ۱۳۴۷ به ۵/۱درصد رسید.

در سال ۱۳۴۸ نرخ تورم ۶/۳درصد،‌ در سال ۱۳۴۹، ۵/۱درصد، در سال ۵۰، ۵/۵درصد و در سال ۱۳۵۱، ۳/۶درصد بوده است تا در سال ۱۳۵۲ به ۲/۱۱درصد و در سال ۱۳۵۳ به ۵/۱۵درصد ارتقا یافت و در سال ۱۳۵۴ به ۹/۹درصد رسید.

این سیر نزولی یک ساله متوقف شد، به طوری که در سال ۱۳۵۵ به ۶/۱۶درصد افزایش یافت. از دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ نرخ تورم به اندازه سال ۱۳۵۶ بالا نرفته بود به طوری که در این سال به ۱/۲۵درصد رسید. در سال ۱۳۵۷ کاهش و به ۱۰درصد رسید. در سال ۱۳۵۸ نیز نرخ تورم ۴/۱۱درصد بود، اما باز هم دچار روند صعودی شد و به ۵/۲۳ درصد ارتقا یافت.

در آغاز دهه ۶۰ نرخ تورم ۸/۲۲درصد بود که در سال ۱۳۶۱ به ۲/۱۹درصد، در سال ۱۳۶۲ به ۸/۱۴درصد، در سال ۱۳۶۳ به ۴/۱۰درصد و در سال ۱۳۶۴ به ۹/۶درصد رسید. اما در ادامه این روند کاهشی در سال ۱۳۶۵ به ۷/۲۳درصد ارتقا یافت، در سال ۱۳۶۶ نیز نرخ تورم ۷/۲۷درصد، در سال ۱۳۶۷، ۹/۲۸درصد، در سال ۱۳۶۸، ۴/۱۷درصد و در سال ۱۳۶۹، ۹درصد بوده است.

در آغاز دهه ۷۰ نرخ تورم به ۷/۲۰درصد ارتقا یافت. این نرخ در سال ۷۱، ۴/۲۴درصد، در سال ۷۲، ۹/۲۲درصد، در سال ۷۳، ۲/۳۵درصد و در سال ۷۴ به حد بالای ۴/۴۹درصد رسید. روند صعودی نرخ تورم در دهه ۷۰، در سال ۷۵ متوقف شد، به طوری که این نرخ در سال مذکور ۲/۲۳درصد، در سال ۷۶ که سال پایه است ۳/۱۷درصد، در سال ۷۷، ۱/۱۸درصد، در سال ۷۸، ۱/۲۰درصد و در سال ۷۹، ۶/۱۲درصد بوده است.

آغاز دهه ۸۰ با نرخ تورم ۴/۱۱درصدی بوده است، اما در سال ۸۱ به ۸/۱۵درصد، در سال ۸۲، ۶/۱۵درصد و در سال ۸۳ به ۲/۱۵درصد رسید.

این نرخ در سال ۸۴ نیز به ۱/۱۲درصد کاهش یافته است.

طبق آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۱۰درصد بوده است.